Pamėnkalnio g. 23/5, 01130 Vilnius * Į/k 291906320 * Banko sąskaita: AB SEB Vilniaus bankas LT837044060000279225

Pirmas puslapis
Draugija
Valdyba
Skyriai
Įstatai
Veikla
Leidiniai
Straipsniai
Galerija
Naujienos
2012 LR Seimo rinkimai

 

 

 
 
 
 

 

LIETUVAI PAGRAŽINTI DRAUGIJOS veiklos  PLANAS   2017 metams
      2017 metus LR Seimas paskelbė piliakalnių atminties ir tvarkyno metais. Kartu su savivaldybėmis, švietimo įstaigomis, bendruomenėmis ir  NVO ,ruoškime  piliakalnių renovacijos projektus,organizuokime talkas ir istorinės atminties renginius.
      Pasitinkant Lietuvos atkūrimo 100– mečio jubiliejų, visoje Lietuvoje  organizuosime tradicinę Tautos vienijimo sąšauką“Piliakalnių šviesa“ ant 100 piliakalnių ,valstybės dieną-Liepos 6-tąją 21 val.,giedant Lietuvos Himną visoje šalyje ir lietuvių bendruomenėse  pasaulyje...
    Su Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijomis,savivaldybėmis inicijuosime Respublikinį sodybų,gyvenviečių ir ūkininkų ūkių aplinkos apžiūrą-konkursą.,skirtą Lietuvos atkurimo 100- mečiui, kad jubiliejaus Garbei sužydėtų visa Lietuva..  Kaupsime ir platinsime grožio puoselėtojų patyrimą,skleisime aplinkosauginę informaciją.
         Draugija yra NVO 25  patriotinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės      gynybinius pajėgumus  koordinacinės tarybos (NOKT) narys. Tampriai bendradarbiaujame su Krašto    apsaugos ministerija ir Kariuomenės vadovybe, su Vilniaus įgulos karininkų Ramove, organizuojame ir   dalyvaujame visuose kariuomenės ir visuomenės renginiuose. Kartu su kitomis NOKT narėmis,jaunimo organizacijomis ugdome karių ir jaunosios kartos pilietiškumą,patriotizmą,pasididžiavimą    savoTėvyne,,visuomenės švietimą šalies gynybos klausimais.
Lietuvai pagražinti draugijos valdyba ir LPD skyriai rajonuose organizuos ir  aktyviai dalyvaus Žemės dienos ,paukščių  sutikimo,aplinkos tvarkymo renginiuose ir valstybės šventėse, istorinių datų minėjimuose, konferencijose, mokymuose,  seminaruose.
    LPD yra Lietuvos Kultūros Kongreso tarybos narys,taip pat ir asocijacijos „Consilia academica“ –(kad Lietuva neišsivaikščiotų) tarybos narys,kartu organizuojame ir dalyvaujame posėdžiuose,konferencijose,sprendžiant kultūros problemas,siūlome sprendimus emigracijos stabdymui. Toliau organizuosime Nacionalinio Susitarimo „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“iškilmingą pasirašymą regionuose ,kad pareigą ir atsakomybę  už Lietuvos išlikimą prisiimtų kiekvienas pilietis asmeniškai.
Draugija ir Jos skyriai yra Lietuvos Kaimo Tinklo narys ir gali teikti paraiškas ŽŪM Nacionalinei mokėjimų agantūrai,ES paramai gauti.
Draugija, tapusi  vieną didžiausių visuomeninių organizacijų, apimančių visą Lietuvą, kantriai ir nuosekliai toliau kels Tautos dvasią,ugdys bendruomeniškumą, vienys piliečių pastangas gražinti Lietuvą ir gerinti žmonių gyvenimą..

Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininkas  Juozas Dingelis

                                                            

                                                                  2017m.RENGINIŲ PLANAS                      


Data:mėn.,diena

Renginio pavadinimas

  Laikas ir vieta

        Atsakingi  asmenys

sausio 05 d..

LPD Valdybos ir NOKT Vytautų klubo susirinkimas,bendradabiavimo  ir planų aptarimas

01mėn.05 d. 16 val..
Vilniaus Karininkų Ramovėje

          LPD p-kas J.Dingelis,
p-ko pav. R. Oleka,
pav.J. Ivoška, ,
Antanas Burokas

Sausio 07 d.

NOKT ir jaunimo organizacijų vadovų susitikimas su LR Krašto apsaugos ministru Juozu Oleka

VĮK Ramovė
17 val.

  LPD p-kas,  NOKT narys,J.Dingelis
LPD  ir NOKT narys A.Burokas,
R Oeka,J. Ivoška

sausio 12-13

1990-01-13d.minėjimas LR Seime, prie laužų,Vilniaus įgulos Karininkų Ramovėje.NOKT apdovanojimų „už nuopelnus Vilniui ir Tautai“įteikimas

01mėn. 12-13d.
LR Seimas,
Ramovė

LPD p-kas, NOKT narys, J.Dingelis
LPD valdybos narys Antanas Burokas,pav. R.Oleka, J.Ivoška

Sausio 27 d.

LPD valdybos ir „Consilia akademiika“ konferencija „2017 –tieji Piliakalnių metai  !                       Ką daryti ?

2017.01.27 d. 10 val. Kauno Karininkų ramovėje

LPD p-kas ir „consilia academica“ tarybos narys J. Dingelis, akademikas, LPD Garbės narys R. Grigas

Sausio 27 d.

NOKT  tarybos narių susitikimas Su  LR Seimo NSGK p-ku Vytautu.. Baku

LR Seime 10 val.

LPD p-ko Pavaduotojai          R. Oleka ir J. Ivoška, A.Burokas

.Vasario 5 d.

LPD Garbės nario, ambasadoriaus Vytauto Antano Damravos mirties metinių minėjimas

10.30 val. mišios šv. Ignoto bažnyčioje, 12.30 val minėjimas Vilniaus  karininkų ramovės didžioje salėje

J. Dingelis, A. Burokas,. Gaudentas Aukštikalnis

Vasario 5 d.

LPD  skyrių pirmininkų ir valdybos posėdis, veilos plano 2017 metams aptarimas ir patvirtiinimas.

 15 val.. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje

LPD skyrių vadovai ir valdyba

vasario13-16. .

LT Nepriklausomybės 1918-02-16 dienos - 99-mečio minėjimas. 

 Vilniaus Karininkų Ramovėje

NOKT  ir LPD valdyba

Vasario 1 5 d.

Lietuvos atkurimo 99 –tųjų metinių minėjimas Rokiškyje su Rokiškio LPD skyriumi ir Kavoliškių bendruomene

11 val. Rokiškio r. Kavoliškių bendruomenės centre

LPD valdyba
J.Dingelis, J. Ivoška,A. Burokas NOKT p-kas             A. Narutis,

 

Kovo  11 d

Lietuvos nepriklausomybės atkurimo 26 –tųjų metinių  minėjimas Olandijoje kartu su Amsterdamo lietuvių bendruomene

11 val. Amsterdamo lietuvių bendruomenės centre

Amsterdamo  lietuviu bendruomenės pirmininkė,
LPD valdybos p-kas Juozas Dingelis

 

 

 

 

Kovo 10-11 d.

Dalyvavimas Kovo 11-tosios,LT atkurimo minėjimo renginiuose

LR Seimas
VĮK Ramovė

           NOKT Taryba
LPD valdyba

Kovo 20d.

Organizuoti ir dalyvauti Žemės dienos renginiuose Vilniuje,VGTU ir rajonuose

Rojonuose ir miestuose
Kovo 20 d.

LPD valdyba ,LPD skyriai

Kovo- balandžio mėn.

Organizuoti ir dalyvauti miškų, parkų, skverų, pakelių aplinkos tvarkymo talkose, paukščių sutikimo šventėse.

03.20 d.- 04.30 d.
pakelėse, miškuose ir parkuose

LPD Valdyba ,LPD rajonų skyriai,  kordinuoja  LPD valdybos narys A. Povilaitis, J. Dingelis, R. Oleka

 

 

 

 

balandžio –gruodžio mėn..

Lietuvos  atkurimo 100- mečio minėjimai ir Istorijos pamokos“lietuvių tautos išlikimo drama‘ --seminarai.mokyklose,
kaimo bendruomenėse,

04-12 mėn.pagal atskirą garfiką Pakruojo,Telšių,Rokliškio,Kupiškio,Varėnos, Šalčininkų, Vilniaus, Švenčionių, Šiaulių,Kauno raj.

 LPD p-kas
J. Dingelis,  R.Oleka, J.Ivoška, prof.. R.Grigas, A. Vaišvila, LPD skyrių vadovai, savivaldybės,,    mokyklos

Birželio 18 -24 dienomis

Žygis per žydinčią Dainavą ir Sūduvą“ su dviračiais skirtas Lietuvos 100 -mečiui , aplankant laisvės kovų vietas, paminklus ir piliakalnius

LPD , Šaulių sąjungos, ir Krašto apsaugos bičiuių klubo nariai 2017.06.18 d.. 20 žmonių išvyksta iš Vilniaus nustatytu  720 km. maršrutu ir 24 d. finišuoja  Šakių  miesto  aikštėje.

LPD valdyba J.Dingelis,Panevėžio LPD sk .p-kas
V. Kartanas,pav. R. Narkūnas,

 

 

 

 

Balandžio mėn.

 

Rugpiūčio mėn

Pasitinkant Lietuvos atkūrimo 100-metį Organizuoti patriotinio ugdymo renginį-susitikimą su Lietuvos Karo akademijos kariūnais
Su Panevėžio  Karaliaus Mindaugo bataliono  kariais

05 mėn. Karo akademijos salėje

 

Rugpiūčio mėn.

NOKT Taryba
LPD valdybos p-kas J. Dingelis,pav. J.Ivoška
prof. A. Vaišvila, prof. R Grigas, aktorius Tomas Vaisieta

Gegužės-Birželio mėn.

 

Pilietiniio, istorinio - patriotinio ugdymo pamokos jaunimui ir   seminarai,,stiprinant krašto gynybimius pajėgumus

LPD skyriai kartu su savivaldybėmis , mokyklomis, miesteliuose ir kaimuose ,pagal suderintą grafiką. 

LPD valdyba ir LPD skyrių pirmininkai,savivaldybės

Liepos 6 d.

 Tautos vienijimo sąšauka „Pliakalnių šviesa“  Lietuvos 100 – mečio garbei visoje Lietuvoje ant 100 piliakalnių ir Lietuvių bendruomenėse pasaulyje ,  

Ant Lietuvos piliakalnių, prie paminklo karaliui Mindaugui ir pasaulip Lietuvių bendruomenėse.,kitose Valstybė dienos šventės vietose vienu metu uždegant aukurus,fakelus, deklamuojant  patriotines eiles ir giedant Lietruvos Himną.
21 val.

LPD valdyba, LPD rajonų skyriai,
NOKT Taryba,                 savivaldybės, seniūnijos,mokyklos,    pasaulio LB vadovai

Liepos15 d.

„Žalgirio“ mūšio 607-tųjų metinių minėjimas

I5 val.prie „Žalgirio“mūšio 600 –mečio atminimo ąžuoliuko šalia paminklo Karaliui Mindaugui. 

LPD valdyba ir NOKT Taryba
A.Burokas, J.Dingelis, J. Ivoška,      R. Oleka , S.Povilaitis, Algis Narutis

Gegužės- spalio mėn.

Respublikinis sodybų,gyvenviečių,Ūkininkų ūkių , švietimo įstaigų aplinkos apžiūra –konkursas -2017

Rajonuose 6-9mėn. ir laureatų pagerbimo šventė-apdovanojimai
Kauno sporto halėje  arba Vilniuje  spalio mėn.

Aplinkos ir ŽŪ m-jos, savivaldybės, LPD Valdyba,skyriai,

rugsėjo mėn..

 

 

LPD p-kasJ.Dingelis, aktorius Tomas Vaisieta

   Kiekvieno mėnesio
paskutinį trečiadienį

NVO padedančių stiprinti valstybės gynybinius pajėgumus koordinacinės tarybos (NOKT) posėdžiai

Kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį         17val. Ramovėje

p-kas,NOKT narys J. Dingelis,
NOKT narys,Antanas Burokas,
pav. Ramutis Oleka

01-12mėn.

Dalyvavimas visuose valstybės švenčių ir Lietuvos kariumenės renginiuose kartu su NOKT  ir jaunimo organizacijomis

visos valstybinės šventės , minėjimai

NOKT Taryba
LPD Valdyba
Jaunimo organizacijos

Lapkričio mėn.

Lietuvos kariuomenės diena

Vilniaus  krininkų ramovėje

Ramovė
LPD valdyba ir NOKT A, Narutis    ,J. Dingelis

 

          Patvirtinta LPD valdybos paosėdyje  2017-2-5 d.                LPD Valdybos pirmininkas Juozas Dingelis                                                                                                             


LIETUVAI PAGRAŽINTI DRAUGIJOS VEIKLA

Lietuvai pagražinti draugijos valdyba ir LPD skyriai rajonuose organizuos ir aktyviai dalyvaus Žemės dienos, paukščių sutikimo, aplinkos tvarkymo renginiuose ir valstybės šventėse, istorinių datų minėjimuose, konferencijose, mokymuose, seminaruose. Su Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijomis, savivaldybėmis inicijuosime Respublikinį sodybų, gyvenviečių ir ūkininkų ūkių aplinkos apžiūrą-konkursą. Taip pat kaupsime ir platinsime grožio puoselėtojų patyrimą, skleisime aplinkosauginę informaciją, rengsime straipsnius spaudai ir žiniasklaidos priemonėms.

Draugija yra NVO 26-ių patriotinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, koordinacinės tarybos (NOKT) narys. Tampriai bendradarbiaujame su Krašto apsaugos ministerija ir Kariuomenės vadovybe, su Vilniaus įgulos karininkų Ramove, organizuojame ir dalyvaujame visuose kariuomenės ir visuomenės renginiuose. Kartu su kitomis NOKT narėmis,jaunimo organizacijomis ugdome karių ir jaunosios kartos pilietiškumą, patriotizmą, pasididžiavimą savoTėvyne. Organizuojame jau tradicija tapusia Tautos vienijimo sąšauką „Piliakalnių šviesa“ valstybės dieną — Liepos 6-ąją 21 val., giedant Lietuvos himną visoje šalyje ir lietuvių bendruomenėse pasaulyje.

LPD yra Lietuvos Kultūros Kongreso tarybos narys,taip pat ir asocijacijos „Consilia academica“ — (kad Lietuva neišsivaikščiotų) tarybos narys, kartu organizuojame ir dalyvaujame posėdžiuose, konferencijose, sprendžiant kultūros problemas,siūlome sprendimus emigracijos stabdymui.

Draugija ir jos skyriai yra Lietuvos kaimo tinklo narys ir gali teikti paraiškas ŽŪM Nacionalinei mokėjimų agantūrai,ES paramai gauti.

Draugija, 2015 metais minėdama savo atkūrimo 20–mečio jubiliejų, išaugusi į vieną didžiausių visuomeninių organizacijų, apimančių visą Lietuvą, kantriai ir nuosekliai toliau kels Tautos dvasią, vienys piliečių pastangas gražinti Lietuvą ir gerinti žmonių gyvenimą.

— Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininkas   Juozas Dingelis

Draugijos darbų 2015 metais planas
(patvirtintas LPD valdybos 2015-01-07 posėdyje)

DataRenginysVieta ir pradžiaPareigūnai
Sausio 7 d. LPD Valdybos ir skyrių pirmininkų susirinkimas jubiliejinių 2015 metų veiklos planui aptarti. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje 14 val. J. Dingelis, R. Oleka, J. Ivoška, I. Buinickaitė.
Sausio 7 d. NOKT ir jaunimo organizacijų vadovų susitikimas su LR Krašto apsaugos ministru Juozu Oleka. VĮK Ramovėje 17 val. J. Dingelis, A. Burokas, R. Oleka, J. Ivoška.
Sausio 12-13 d. 1990-01-13 dienos minėjimas LR Seime prie laužų, Vilniaus karininkų ramovėje.NOKT apdovanojimų „už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ įteikimas. LR Seime, Ramovėje J. Dingelis, A. Burokas, R. Oleka.
Vasario 13-16 d. LT Nepriklausomybės 1918-02-16 dienos - 97-mečio minėjimas. VĮK Ramovėje NOKT ir LPD valdyba
Kovo 10 d. Šv. a. poeto, LPD garbės p-ko Justino Marcinkevičiaus 85-ųjų gimimo metinių ir Lietuvos atkūrimo 25-mečio minėjimas. 16 val. Prienų Justino Marcinkevičiaus bibliotekoje, o 17 val. VĮK Ramovėje ir LPD skyriuose. VĮK Ramovė, NOK taryba, LDP valsyba ir skyriai.
Kovo 10-11 d. Kovo 11-osios - LR atkūrimo 25-mečio minėjimo renginiai. LR Seime, VĮK Ramovėje. NOK taryba, LDP valdyba.
Kovo 20 d. Žemės dienos renginiai Vilniuje VGTU, rajonuose ir miestuose. LPD valdyba, LPD skyriai.
Kovo - balandžio mėn. Miškų, parkų, pakelių aplinkos tvarkymas talkose, kartu su akcija „Darom!“. Pakelėse, miškuose ir parkuose III.21-IV.30 A. Povilaitis, LPD valdyba ir rajonų skyriai.
Balandžio 14 d. LPD Garbės narės, draugijos atkūrimo iniciatorės Birutės Fedaravičienės 100-mečio jubiliejaus minėjimas, knygos „Su Lietuva širdy“ sutiktuvės. VĮK Ramovėje 16 val. J. Dingelis, R. Oleka, A. Pakėnas, D. Poškienė.
Balandžio - gruodžio mėn. Lietuvos 25-mečio minėjimai ir Istorijos pamokos „Lietuvių tautos išlikimo drama“ seminarai.mokyklose, kaimo bendruomenėse,tęsiant Šveicarijos patirties projektą. Pakruojo,Telšių, Rokliškio, Kupiškio, Varėnos, Švenčionių raj. pagal grafiką. J. Dingelis, R. Oleka, R. Grigas, A. Vaišvila, LPD skyrių vadovai, savivaldybės.
Gegužės 18- 24 d. Lietuvos 25-mečio ir LPD atkūrimo 20-mečio žygis dviračiais „Per žydinčią Lietuvą“, aplankant laisvės kovų vietas ir piliakalnius. Gegužės 18 d.. 20 žmonių išvyksta iš Panevėžio 620 km maršrutu ir 24 d. finišuoja Katedros aikštėje Vilniuje. J. Dingelis, V. Kartanas, R. Norkūnas, Šaulių sąjungos ir Krašto apsaugos bičiulių klubo nariai.
Gegužės - birželio mėn. LPD atkūrimo 20-mečio minėjimo renginiai ir valstybingumo šventės, skirtos LT atkūrimo 25-mečiui. LPD skyriai kartu su savivaldybėmis miesteliuose ir kaimuose, pagal suderintą grafiką. LPD valdyba ir skyrių pirmininkai, savivaldybės.
Gegužės ir rugpjūčio mėn. Patriotinio ugdymo renginys - susitikimas su Lietuvos karo akademijos kariūnais, su Panevėžio Karaliaus Mindaugo bataliono kariais. Lietuvos karo akademijos salėje NOK taryba, J. Dingelis, A. Vaišvila, R. Grigas, T. Vaiseita.
Gegužės - spalio mėn. Respublikinė sodybų, gyvenviečių, ūkininkų ūkių aplinkos apžiūra - konkursas. Laureatų pagerbimo šventė rajonuose nuo birželio, apdovanojimai Kauno sporto halėje arba Vilniuje spalio mėn. Aplinkos ministerija ir Žemės ūkio ministerija, LPD valdyba ir skyriai.
Birželio 20 d. LPD atkūrimo 20-mečio iškilmingas minėjimas VĮK Ramovėje 14 val. LDP valdyba ir skyriai
Liepos 6 d. Valstybės dienos, Karaliaus Mindaugo karūnavimo renginiai ir Tautos vienijimo sąšauka „Piliakalnių šviesa“ visoje Lietuvoje ir pasaulyje. Ant Lietuvos piliakalnių, prie paminklo karaliui Mindaugui ir pasaulio Lietuvių bendruomenėse, kitose šventės vietose vienu metu uždegant aukurus, deglus, deklamuojant patriotines eiles ir giedant Lietruvos himną. 21 val. LPD valdyba, LPD rajonų skyriai, NOK taryba, savivaldybės, seniūnijos, Pasaulio LB vadovai.
Liepos 15 d. „Žalgirio“ mūšio 605-ųjų metinių minėjimas 15 val. prie „Žalgirio“ mūšio 600–mečio atminimo ąžuoliuko, šalia paminklo Karaliui Mindaugui. LPD taryba, NOK taryba, A. Burokas, J. Dingelis, J. Ivoška, R. Oleka, S. Povilaitis, A. Augulis.
Rugsėjo mėn. M. K. Čiurlionio 140–mečio minėjimas Druskininkuose J. Dingelis, T. Vaisieta, Čiurlionio muziejus ir Čiurlionio muzikos mokykla.
Lapkričio mėn. LPD steigėjo , Valstybės tarybos pirmininko, Lietuvos kariuomenės kurėjo, Šaulių sąjungos vado Stasio Šilingo 130-mečio minėjimas. VĮK Ramovėje J. Dingelis, A. Vaičiūnas, NOKT, VĮK Ramovė.
Sausio - gruodžio mėn. Dalyvavimas visuose valstybės švenčių ir Lietuvos kariumenės renginiuose kartu su NOKT ir jaunimo organizacijomis. Visos valstybinės šventės ir minėjimai NOK taryba, LPD valdyba, jaunimo organizacijos.
Kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį NVO, padedančių stiprinti valstybės gynybinius pajėgumus, koordinacinės tarybos (NOKT) posėdžiai. VĮK Ramovėje 17 val. J. Dingelis, A. Burokas, R. Oleka.

Draugijos darbų 2014 metais planas

 


2013 m. RENGINIŲ PLANAS

Lietuvai pagražinti draugijos valdyba ir LPD skyriai rajonuose organizuos ir  aktyviai dalyvaus Žemės dienos, paukščių sutikimo, aplinkos tvarkymo renginiuose ir valstybės šventėse, istorinių datų minėjimuose, konferencijose, mokymuose,      seminaruose.Su Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijomis inicijuosime Respublikinį sodybų,gyvenviečių ir ūkininkų ūkių aplinkos apžiūrą-konkursą.Taip pat kaupsime ir platinsime grožio puoselėtojų patyrimą,skleisime aplinkosauginę informaciją,rengsime straipsnius spaudai ir žiniasklaidos priemonėms.

Draugija yra NVO 26-ių patriotinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus koordinacinės tarybos (NOKT) narys. Tarybos pirmininku, rotacijos principu,iki 2013-06-01d. yra išrinktas LPD p-kas Juozas Dingelis. Tampriai bendradarbiaujame su Krašto apsaugos ministerija ir Kariuomenės vadovybe, su Vilniaus įgulos karininkų Ramove, organizuojame ir dalyvaujame visuose kariuomenės ir visuomenės renginiuose. Kartu su kitomis NOKT narėmis,jaunimo organizacijomis ugdome karių ir jaunosios kartos pilietiškumą, patriotizmą, pasididžiavimą savoTėvyne.Organizuojame,jau tradicija tapusia, Tautos vienijimo sąšauką „Piliakalnių šviesa“, valstybės dieną — Liepos 6-ąją 21 val., giedant Lietuvos himną visoje šalyje ir pasaulyje.

LPD yra Lietuvos Kultūros Kongreso tarybos narys,taip pat ir asocijacijos „Consilia academica“ (kad Lietuva neišsivaikščiotų) tarybos narys,kartu organizuojame ir dalyvaujame posėdžiuose,konferencijose,sprendžiant kultūros problemas,siūlome sprendimus emigracijos stabdymui.

Draugija tapo Lietuvos Kaimo Tinklo nariu ir gali teikti paraiškas ŽŪM Nacionalinei mokėjimų agantūrai, ES paramai gauti. LPD valdyba gavo paramą ir vykdo projektą „LPD ir kaimo bendruomenių plėtra,gerinant gyvenimo kokybę kaime.“

2013 metais Draugija vykdo ir labai svarbų Šveicarijos Fondo paramos projektą „Draugijos ir bendruomenių veiklos plėtojimas demokratizuojant savivaldą Lietuvoje, panaudojant Šveicarijos patirtį“.

Draugija, išaugusi į vieną didžiausių visuomeninių organizacijų, apimančių visą Lietuvą, kantriai ir nuosekliai toliau vienys Tautiečių pastangas gražinti Lietuvą ir gerinti žmonių gyvenimą.

Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininkas  Juozas Dingelis

Data

Renginio pavadinimas

 Laikas ir vieta

Atsakingi asmenys

sausio 4-30

Mokymai-seminarai Kupiškio r.kaimo bendruomenėse,vykdant projektą pagal grafiką

01mėn.04-30d.
Kupiškio raj.

 LPD p-kas J.Dingelis
T.Bedulskis, Irena Buinickaitė

sausio 12-13

1990-01-13d.minėjimas LR Seime, prie laužų,Vilniaus įgulos Karininkų Ramovėje.NOKT apdovanojimų „už nuopelnus Vilniui ir Tautai“įteikimas

01mėn. 12-13d.
LRSeimas,Ramovė

NOKT p-kas J.Dingelis
NOKTpav.S.Povilaitis
Antanas Burokas

Sausio-gruodžio
mėn.

Apdovanojimų“Už nuopelnus VILNIUI ir TAUTAI“komisijos posėdžiai

Ramovė,valstybės švenčių išvakarėse

     Komisija:Tomas Šernas,S.Povilaitis,
A.Burokas,J.Dingelis, A.Každailis,
S.Pilinkus,J. Jonynas

Kiekvieno mėnesio
paskutinį trečiadienį

NVO padedančių stiprinti valstybės gynybinius pajėgumus koordinacinės tarybos (NOKT) posėdžiai

Kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį 17 val Ramovėje

NOKT p-kas J. Dingelis,
pav.S.Povilaitis,
pav. A. Jurkevičius

            

Sausio 30 d.

NOKT ir jaunimo organizacijų vadovų susitikimas su LR Krašto apsaugos ministru Juozu Oleka

VĮK Ramovė
16 val.

    NOKT p-kas J.Dingelis
Pav. S.Povilaitis
Pav. A.Jurkevičius

Sausio  15 d.

Klaipėdos krašto gražinimo ir sukilimo 90-mečio minėjimas

VĮK Ramovėje
17,30 val.

NOKT Taryba,
Mažosios Lietuvos reikalų taryba

vasario 13 d.

Lr Nepriklausomybės 1918-02-16d. 95-mečio minėjimas.  Įžymaus Laisvės kovotojo Edvardo Buroko pagerbimas 80-mečio proga

Ramovėje
17val.

VĮK Ramovė
NOKT Taryba

Vasario 23 d.

Lietuvai pagražinti draugijos VI –tasis suvažiavimas

Ramovės didžioji salė 11 val.

LPD valdyba
J.Dingelis,R.Oleka,G.Kadžytė

Kovo 9 d.

LR Nepriklausomybės ,kovo-11-tosios minėjimas, Kazio Sajos knygos sutiktuvės

Ramovė
17 val.

VĮK Ramovė
NOKT Taryba

Kovo 7 d.

Vilniaus miesto savanorių bei Nepriklausomybės atkūrimo dalyvių pagerbimo šventė

Vilniaus rotušė

Rotušė
NOKT Taryba

Kovo 10-11 d.

Dalyvavimas Kovo 11-tosios minėjimo renginiuose

LR Seimas
VĮK Ramovė

           NOKT Taryba

Kovo 20d.

Organizuoti ir dalyvauti Žemės dienos renginiuose Vilniuje,VGTU ir rajonuose

Rojonuose ir miestuose
Kovo 20 d.

LPD valdyba ,LPD skyriai

Balandžio 6 d.

Įžymaus Lietuvos laisvės kovotojo šv.a. Vilaus Bražėno 100-mečio minėjimas, prof.O.Voverienės knygos

Ramovės didžioji salė 15val.

LPD valdyba
NOKT taryba

Balandžio 20 d.

1863m. sukilimo metinių iškilmingas minėjimas Vilniuje,Lūkiškių aikštėje ir VĮK Ramovėje

Lukišlių aikštė 12val.
Ramovėje 14 val.

NOKT Tarybos nariai,J.Dingelis, S.Povilaits, A.Jurkevičius, A,Burokas, G.Aukštikalnis ir kiti

Kovo –balandžio mėn.

Mokymai-seminarai Kupiškio r.kaimo bendruomenėse,vykdant projektą pagal grafiką

03-04 mėn.pagal garfiką Kupiškio rajone

      LPD p-kas, projekto vadovas
Juozas Dingelis

Kovo- balandžio mėn.

Organizuoti ir dalyvauti aplinkos tvarkymo talkose,kartu su akcija „Darom“

03-21d.- 0430d.
pakelėse, parkuose

 LPD Valdyba ,LPD rajonų skyriai

Kovo-gruodžio mėn.

Šveicarijos paramos fondo projekto
„LPD ir bendruomenių veiklos plėtojimas, demokratizuojant savivaldą Lietuvoje, panaudojant Šveicarijos patirtį“ vykdymas…

Mokymai-seminarai keturiuose rajonuose pagal garfiką

LPD p-kas, projekto vadovas
Juozas Dingelis

Gegužės mėn.

Organizuoti patriotinio ugdymo renginį-susitikimą su Lietuvos Karo akademijos kariūnais

05 mėn. Karo akademijos salėje

NOKT Taryba
LPD valdybos p-kas J. Dingelis

Liepos 6 d.

Valstybės dienos,Karaliaus Mindaugo karūnavimo renginiai ir Tautos vienijimo sąšauka „Piliakalnių šviesa“ visoje Lietuvoje ir pasaulyje ,uždegant aukurus ir giedant Himną 21 val.

Ant Lietuvos piliakalnių, prie paminkloMindaugui
21 val.

LPD valdyba, LPD rajonų skyriai
NOKT Taryba                 savivaldybės, seniūnijos

Liepos14-16 d.

Dariaus Girėno skrydžio per Atlantą ir Didvyrių žūties metinių minėjimas, žūties vietoje prie paminklo Mislybožo miške
NOKT org. išvyka autobusu

Lenkijoje
07mėn. 15d.

NOKT Taryba
A.Burokas,J.Dingelis,S.Povilaitis.
A.Jurkevičius

Gegužės- spalio mėn.

Respublikinis sodybų,gyvenviečių,
Ūkininkų ūkių aplinkos apžiūros –
konkursas -2013

Rajonuose 6-9mėn.
apdovanojimai Kauno sporto halėje 10mėn.

Aplinkos ir ŽŪ m-jos, savivaldybės, LPD Valdyba,skyriai,

Rugpiūčio- rugsėjo mėn.

Kaimo Tinklo LPD projekto mokymai-seminarai Kupiškio kaimo bendruomenėse

08-09 mėn.
Kupiškio raj.

LPD p-kas, projekto vadovas
Juozas Dingelis

   02-12mėn.

Dalyvavimas visuose valstybės švenčių ir Lietuvos kariumenės renginiuose kartu su NOKT  ir jaunimo organizacijomis

visos valstybinės šventės , minėjimai

NOKT Taryba
LPD Valdyba
Jaunimo organizacijos

Patvirtinta LPD valdybos posėdyje  2013-01-12 d.

LPD Valdybos pirmininkas Juozas Dingelis

 


Straipsniai apie draugijos veiklą

 

 © Lietuvai pagražinti draugija, 2010 m. rugpjūčio 19 d.