Pamėnkalnio g. 23/5, 01130 Vilnius * Į/k 291906320 * Banko sąskaita: AB SEB Vilniaus bankas LT837044060000279225

Pirmas puslapis
Draugija
Valdyba
Skyriai
Įstatai
Veikla
Leidiniai
Straipsniai
Galerija
Naujienos

 

 

 
 
 
 


Prisimintas Vaižgantas, pagerbti litaratūrinio konkurso dalyviai
 


Susitikę tradiciniuose”Vaižganto skaitymuose“ turėjo apie ką pasikalbėti (iš kairės į dešinę) Lietuvai pagražinti draugijos Centro valdybos pirmininkas Juozas Dingelis, šios draugijos Svėdasų skyriaus pirmininkė Alma Švelnienė ir Svėdasų seniūnijos seniūnas Valentinas Neniškis.

Sveikindama svėdasiškius ir gausų būrį svečių, susirinkusių į „Vaižganto skaitymus“, Lietuvai pagražinti draugijos Svėdasų skyriaus pirmininkė Alma Švelnienė pabrėžė, kad šis tradicinis renginys yra kartu ir atsinaujinęs, kiek neįprastas. Jis pavadintas labai prasmingai: “Surask deimantą kelio dulkėse“, nes norėta pritraukti kuo daugiau Svėdasų krašto kūrybinės minties žmonių, surasti vaižgantiškų „deimančiukų“. Rengiantis šiems „Vaižganto skaitymams“, buvo organizuotas literatūrinis konkursas, pavadinimui pasirenkant kadaise lietuvių literatūros klasiko kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto pasakytus žodžius: „Mylėdamas Lietuvą, myliu laisvę...“ Ir tasai konkursas parodė, kad kūrybingai reiškiasi, bando literatūriškai reikšti savo mintis ne tiktai jau gerai žinomi Svėdasų literatų klubo „Sietuva“ nariai, bet ir visai nauji žmonės, pradedantys literatai, tarp jų ir moksleiviai.

Todėl „Vaižganto skaitymų „ pradžioje ir skambėjo svėdasiškių literatūrinio konkurso „Mylėdamas Lietuvą, myliu laisvę...“ dalyvių Aliutės Elenos Markevičiūtės, Ievos Kazlauskaitės, Vidutės Kazlauskienės, Petronelės Dagytės, Aušrinės Peleckienės, Violetos Gliaudelienės, Tautvydo Kazlausko, Stasės Kazlauskienės, Simonos Bagdonaitės, Juditos Švelnytės, Aldonos Širvinskienės, Donato Šilinio ir kitų kūryba. Savo sukurtus poezijos posmus ar prozos kūrinėlius prie bažnyčios durų skaitė patys autoriai arba skaitovė Karolio Širvinsko literatūrinės premijos steigėja, Paramos ir labdaros fondo „Baltasis balandis“ pirmininkė Aldona Širvinskienė.


Linksmai nusiteikusi etnologė ir etnografė Gražina Kadžytė (sėdi, pirma iš kairės) greitai surado kalbą su svėdasiškėmis moterimis.

Plojimais buvo sutikti ne tiktai vietos literatai, bet ir nuolatinis „Vaižganto skaitymų“ dalyvis - kraštietis aktorius Ferdinandas Jakšys. Pasidžiaugęs Svėdasų krašte tęsiamomis čia gimusių ir augusių rašytojų kūrybinėmis tradicijomis, literatų sąjūdžiu, aktorius išraiškingai skaitė Juozo Tumo-Vaižganto kūrybą. Žinoma šalies etnologė ir etnografė Gražina Kadžytė, beveik svėdasiškių kaimynė, kilusi iš Užpalių krašto, prisiminė, kaip užpalėnai ir svėdasiškiai vieni pas kitus važinėdavo į garsiuosius atlaidus - šv.Petro ir šv.Povilo - Svėdasuose ir Švč. Trejybės - Užpaliuose. Ir dabar tebepuoselėjamos atlaidų tradicijos, šios šventės yra laukiamos. „Kai žmonės tarpusavyje susitinka, pabendrauja, ir dangus, ir širdys nusigiedrija, gyvenimas darosi gražesnis, prasmingesnis“,- kalbėjo kraštietė, kviesdama vieniems kituose ieškoti grožio, gėrio, vaižgantiškų „deimančiukų“, svėdasiškiams linkėdama kūrybinės sėkmės.

Lietuvai pagražinti draugijos Centro valdybos pirmininkas Juozas Dingelis, prisiminęs Vaižganto patriotizmą, tautiškumą, kvietė šio žymaus žmogaus pavyzdžiu uždegti Tėvynės meilės aukurą kiekvieno lietuvio širdyje, žengti Tėviškės meilės ir grožio keliu, „suremti pečius“ bendram darbui Lietuvos labui.

„Vaižganto skaitymus“ padėkos žodžiais organizatoriams, dalyviams, literatūrinio konkurso dalyviams užbaigė Svėdasų seniūnijos seniūnas Valentinas Neniškis, viltingai pareiškęs, kad vaižgantiškos tradicijos Svėdasų krašte bus puoselėjamos ir ateityje.


Vytautas BAGDONAS

"ANYKŠTA" 2008 m. liepos 1 d.
www.anyksta.lt

 © Lietuvai pagražinti draugija, 2008 m. liepos 16 d..