Pamėnkalnio g. 23/5, 01130 Vilnius * Į/k 291906320 * Banko sąskaita: AB SEB Vilniaus bankas LT837044060000279225

Pirmas puslapis
Draugija
Valdyba
Skyriai
Įstatai
Veikla
Leidiniai
Straipsniai
Galerija
Naujienos

 

 

 
 
 
 Apie Lietuvai pagražinti draugiją Bostono enciklopedijojeLietuvai Pagražinti Draugija įkurta 1921 IV 23 P. Matulionio, kan. J. Tumo ir kt. iniciatyva. Jos pradžia susijusi su tuomet sudarytu medžių sodinimo komitetu. Kasmet d-ja skelbė medelių sodinimo dienas, pvz. 1923 buvo sodinamas Laisvės, 1924 Vilniaus, 1925 Aušros medis ir t.t. Į šį darbą buvo įtraukiamos mokyklos ir kitos organizacijos, ypač jaunimo. Be viešose vietose pavieniui pasodintų ir aptvertų vienokio ar kitokio vardo medelių, buvo medžiais apsodinami keliai, paupiai, miestų parkai bei aikštelės ir pn. (buvo kasmet pasodinama dešimtys ar net šimtai tūkstančių medelių). Žemės ūkio m-ja spręsdavo, kur, kiek ir kokių medelių sodinti. Ji duodavo ir pačių medelių. ypač šiame darbe d-jai talkino miškų departamento dir. St. Vaiciekauskis ir doc. J. Kuprionis. Vėliau imta rūpintis ir paukščių globa, rengiant organizuotas į medžius inkilėlių kėlimo išvykas.

Be gamtos globos (kovojant prieš beatodairinį medžių kirtimą Kaune, 1925 IV buvo sudarytas specialus gamtos apsaugos komitetas ir 1925 V 10-16 paskelbta gamtos apsaugos savaitė), buvo rūpintasi ir paminklų apsauga. Tam reikalui 1925 IV buvo sudarytas paminklų apsaugos komitetas (iš dailininkų A. Varno, P. Rimšos, A. Žmuidzinavičiaus, J. Zikaro, architekto Vl. Dubeneckio ir inž. J. Skripkaus). D-jos rūpesčiu ir surinktomis aukomis buvo sutvarkytas Gedimino kalnas Veliuonoje, Birutės kalnas Palangoje, dr. J. Basanavičiaus parkas. Per savo skyrius visame krašte (jų 1926 buvo 30, daugiausia apskričių miestuose ir kurortinėse vietovėse) d-ja daug kur prisidėjo ar paskatino sutvarkyti miestelių aikštes ir sodus, mokyklų darželius, kapines ir t.t.

Rinkti eksponatai projektuojamam oro muziejui Kaune. D-ja pirmoji ėmėsi Vytauto D. 500 metų mirties sukakties iškilmingo minėjimo iniciatyvos ir jos pirm. plk. Vl. Braziulevičius 1928-29 vadovavo iš įvairių organizacijų atstovų sudarytam Vytauto D. iškilmėms rengti komitetui (vėliau šiam komitetui pagal atitinkamą įstatymą pirmininkavo švietimo ministras). D-jos nariai daug kur suorganizavo vietinius šio komiteto skyrius. Pati d-ja išleido almanachą Vytauto D. garbei 1937 (red. Pr. Lubickas).

Populiarinant savo idėjas buvo išleista eilė kitų vienkartinių leidinių, rašyti straipsniai periodikoje (ypač čia pasižymėjo kan. J. Tumas), skaitytos paskaitos per radiją. Po gen. Vl. Nagevičiaus nuo 1925 d-jai pirmininkavo plk. Vl. Braziulevičius - Braziulis. Ilgalaikiai valdybos nariai buvo prof. T. Ivanauskas, doc. L. Vailionis, kan. J. Tumas, dir. St. Vaiciekauskis, dail. K. Sklėrius, mjr. A. Ardickas, agr. Špokevičius, P. Žaltauskas ir kt. D-jos veikla buvo nutraukta 1940.

Vl. Brz. ir rd.


 © Lietuvai pagražinti draugija, 2008 m. spalio 22 d..