Pamėnkalnio g. 23/5, 01130 Vilnius * Į/k 291906320 * Banko sąskaita: AB SEB Vilniaus bankas LT837044060000279225

Pirmas puslapis
Draugija
Valdyba
Skyriai
Įstatai
Veikla
Leidiniai
Straipsniai
Galerija
Naujienos

 

 

 
 
 
 


 Mes dar nuoširdūs ir savi tarp savų"Ateities" mokyklos direktorė Virginija Stanienė
„Aušros“ laikraščiui – 125 metai. Teko dalyvauti keliose tokiose pamokose pavasarį. Dabar, metams baigiantis, - Telšių rajone. Žemaitijoje tą dieną buvo gili žiema. Telšių – Nevarėnų kelyje gėrėjomės žiemiškai pasidabinusiomis baltaskarėmis pušimis ir eglėmis, bet ir bijojome nuslysti į pakelės pusnį. Ne veltui bijojome, tačiau viskas baigėsi laimingai.

Lietuvai pagražinti draugijos iniciatyva tokių pamokų šiais metais įvyko kelios dašimtys (27), ir tai labai džiugu, labai prasminga ir svarbu, gyvenimui taip įnirtingai naikinant tautinės kultūros pėdsakus. Apie aušrininkus, praėjusio šimtmečio kultūros „deimančiukų“ nuveiktus darbus mokiniams visada įkvėptai pasakoja LPD pirmininkas Juozas Dingelis, jį papildo (arba jis) mokiniai, mokytojai. Taip buvo ir šį kartą Telšių „Ateities“ vidurinėje ir Nevarėnų vidurinėje mokyklose.

„Ateities“ vidurinė mokykla (direktorė Virginija Stanienė) - jauna, pastatyta 1995 metais. Parsivežiau


Su "Ateities" mokyklos LPD būrelio  mokiniais
gražiai išleistą knygelę „Mano mokykla“, kurioje surašyti svarbiausi mokyklos gyvenimo įvykiai, atlikti darbai, daug nuotraukų. 1995 m. rugsėjo 1-ąją mokyklos atidaryme dalyvavo JE vyskupas AVaičius ir LR prezidentas A.Brazauskas. Tuo metu Lietuvos Respublikoje buvo pastatytos ir atidarytos trys naujos mokyklos.

Šioje mokykloje ryškius pėdsakus yra palikusi mokytoja Regina Rakštienė, kuri dabar gyvena Vilniuje. Ji buvo mūsų informatorė kelyje į Telšius, Nevarėnus, daug pasakojo apie mokyklą, mokytojus. „Chemijos mokytoja R.Rakštienė kartu su mokiniais susidomėjo žymaus mokslininko fiziko ir chemiko Teodoro Grottusso moksliniais darbais. Užsimezgė pažintis su mokslo vyrais iš Lietuvos, Vokietijos ir Lenkijos. Nuo 2000 m. mokykloje vieši Lietuvos mokslininkai: profesoriai J.A.Krištopaitis, V.Tamošiūnas, docentai T.Čiurlys, S.Šimaitis ir svečiai iš užsienio, T.Grottusso giminės“, - rašoma minėtoje mokyklos knygelėje.


Nevarėnų vidurinėje mokykloje
Keli sakiniai iš mokyklos svečių knygos: „Mieli šios mokyklos mokytojai! Jūsų meilė krašto istorijai, tradicijai, pagarba iškiliems mokslo žmonėms liudija, kad Jūsų kraštas žiūri į ateitį drąsiai ir su pasitikėjimu. Kol bus Lietuvoje tokių mokyklų, mes išliksime šiame įvykių pilname pasaulyje. - profesorius J.A.Krištopaitis“.

Per vieną šiek tiek ilgesnę nei paprastai pamoką neturėjome galimybės plačiau susipažinti su šios mokyklos gyvenimu ir darbais. Tačiau iškart pajutome, kad jaunoji karta, lankanti „Ateities“ vidurinę mokyklą, yra patikimose rankose. Gražūs, mieli jaunieji žemaičiai į susitikimą su LPD pirmininku J.Dingeliu, aktoriumi Tomu Vaisieta atėjo savo valia, be ypatingo raginimo, kaip į neprivalomą istorijos pamoką. O salė buvo pilnutėlė. Ir tai daug pasako apie mokyklos „klimatą“.Ypač didelį įspūdį jiems padarė aktorius T.Vaisieta. Donelaitis, Baranauskas, šie pasaulinio lygio poetai, talentingo menininko perskaityti, negali būti nesuprasti net popso siautėjimo laikais. Jaunai, besiformuojančiai asmenybei tokie skaitymai padeda lengviau susiorientuoti, tikrąsias menines vertybes atskirti nuo begėdiškai brukamo šlamšto. Dzūkas T.Vaisieta nuo Perlojos, pasirodo, gerai moka ir žemaitiškai. Kartas ir nepakartas žemaitis iš man pirmą kartą girdėtos humoreskos mokyklos salėje itin palankiai buvo sutiktas.

Ne mažesnis pasisekimas aktoriaus laukė ir Nevarėnuose, tik ten jis dzūkiškai perskaitė savo bičiulio rašytojo Romo Sadausko humoreską. Nevarėnuose T.Vaisieta buvo paprašytas dar ką nors paskaityti, taigi istorijos, kultūros pamoka mokiniams neprailgo, nes tikros vertybės nevargina - pakylėja, sutaurina.

Labai reikėtų, kad šio talentingo skaitovo, meninio žodžio nešėjo į mokyklas sukaupti lobiai pasiliktų mokyklose net jam iš jų išvykus. Nors aktorius daug važinėja, bet visur, visose mokyklose pabuvoti neįmanoma. Kiek žinau, kovo mėnesį jis vyksta į tolimąją Australiją, pas ten gyvenančius tautiečius. Grįžtant iš dviejų istorijos pamokų Telšių rajone, mes su mokytoja R.Rakštiene LDP pirmininką J.Dingelį raginome rasti galimybių visus tuos lobius, kuriuos aktorius T.Vaisieta yra sudėjęs į savo „kuparą“ (taip sakydamas jis patapšnojo savo dar ne visai nuplikusią galvą), perkelti į kompaktinį diską. Ne tik LPD jam yra skolinga: ponai iš Kultūros, Švietimo ir mokslo ministerijų – taip pat.

Bet aš dar noriu sugrįžti į Nevarėnus, 755-erių metų miestelį, į vidurinę mokyklą, kuri taip pat yra Ateities mokykla, kaip ir visos mokyklos, nors jų pavadinimai skirtingi.


Aktorius Tomas Vaisieta
Nedidelė mokyklos salė. Mokinys sėdi prie kompiuterio, spaudo klavišus, o scenos ekrane keičiasi Nevarėnų praeities vaizdai, tolimos ir artimos miestelio istorijos tekstai, kuriuos skaito, komentuoja pakaitomis tai vieni, tai kiti mokiniai. Visai kaip kokioje tarptautinėje konferencijoje. Paskui LPD pirmininkas J.Dingelis kalba apie būtinybę puoselėti tautinę kultūrą, lietuvių kalbą, dovanoja mokyklai įvairios pažintinės literatūros, susijusios su LPD veikla. Justinas Norvilas, LPD Telšių skyriaus pirmininkas, pasakoja apie poetės ir Antano Baranausko bičiulės Karolinos Praniauskaitės atminimo įamžinimą, Žemaitijos poetų sueigą, tautodailininko Vytauto Savickio koplytstulpį knygnešiams... Beje, aktoriui T.Vaisietai buvo įteiktas puikus šio tautodailininko darbų albumas.

Nors labai skubėjome (diena trumpa, o kelias tolimas ir slidus), lankėmės turtingame Nevarėnų vidurinės mokyklos muziejuje. Čia mūsų vadovai buvo Irena Tendzegolskienė ir Silvijus Tendzegolskis. Vartau gražiai išleistą knygą „Nevarėnai. Istorija ir dabartis“. Čia parašyta: „Irena Tendzegolskienė – vadovauja jaunųjų miškininkų būreliui „Markija“. Mokiniai draugauja su Platelių vidurinės mokyklos jaunaisiais miškininkais, aktyviais gamtos mylėtojais ir puoselėtojais. Mokytoja įkūrė mokyklos muziejų, vadovauja kraštotyrinei veiklai.“ Kita ištraukėlė: „Tautodailininkas S.Tendzegolskis yra subūręs jaunųjų medžio drožėjų būrelį „Spyglys“. Jo nariai aktyviai dalyvauja respublikinėse ir rajoninėse meno parodose. Mindaugas Tenys ir Marius Bagdonas tapo Žemaitijos jaunųjų talentų konkurso, skirto St.Riaubos atminimui, 2003 ir 2004 m. nugalėtojais. Mokytojas Tendzegolskis mielai padeda tvarkyti mokyklos interjerą ir eksterjerą, yra nuolatinis Nevarėnų kultūros centro renginių rėmėjas savo ir vaikų pagamintais dirbinėliais, ilgametis kultūros namų saviveiklininkas, miškininkų bičiulis, pasodinęs miestelio apylinkėse medelių ir krūmų, niekada neatsisakantis padėti, todėl visų mėgiamas ir gerbiamas.“

Nevarėnų seniūnė Vilma Šakienė su Nevarėnų kultūros centro direktoriumi Albinu Šmukšta pirmajame minėtos knygos lape, pristatydami leidinį, Mokyklą, Bažnyčią, Kultūros namus pagrįstai iškelia į pirmąją vietą. Tarp kitų šviesuolių mokytojai, kunigai, kultūros darbuotojai daugiausia lemia, kad mūsų sielos būtų gražios, o siekiai – kilnūs. „...turime išsaugoję buvimo kartu vertybę. Kaip bendruomenė dar nesame atšalę, dar nuo mūsų nesklinda kaimynystės šaltis, koks sklinda didmiesčiuose, mes dar nuoširdūs ir savi tarp savų. Esu įsitikinęs, kad tai, apie ką kalbu, ilgainiui bus įrašyta į „Raudonąją nykstančių vertybių knygą“. Bet mūsų miestelyje bendrystės jausmas kol kas yra natūrali būtis“, - rašo Albinas Šmukšta.

Gal Ateities mokyklos, Kultūros įstaigos, Bažnyčia pajėgs neleisti, kad įvyktų tokia baisi nelaimė?Vytautas VISOCKAS
Iš www.slaptai.lt

 © Lietuvai pagražinti draugija, 2008 m.gruodžio 2 d..