Pamėnkalnio g. 23/5, 01130 Vilnius * Į/k 291906320 * Banko sąskaita: AB SEB Vilniaus bankas LT837044060000279225

Pirmas puslapis
Draugija
Valdyba
Skyriai
Įstatai
Veikla
Leidiniai
Straipsniai
Galerija
Naujienos

 

 

 
 
 
 


LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS SODYBŲ, ŪKININKŲ SODYBŲ IR KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ APŽIŪROS–KONKURSO 2008 M. ORGANIZAVIMO,
RESPUBLIKINĖS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO


2008 m. birželio 26 d. Nr. 3D-360/D1-344
Vilnius
 

Vadovaudamiesi Europos kraštovaizdžio konvencijos nuostatomis (Žin., 2002, Nr. 104-4621) ir siekdami įvertinti ir išrinkti gražiausias, geriausiai tvarkomas sodybas, ūkininkų sodybas ir kaimo gyvenamąsias vietoves Lietuvoje bei skatinti ir skleisti kraštovaizdžio kūrimo patirtį:

1.Organizuojame Lietuvos sodybų, ūkininkų sodybų ir kaimo gyvenamųjų vietovių apžiūrą–konkursą 2008 m. ir kviečiame dalyvauti apskričių ir savivaldybių administracijas.

2.Sudarome Lietuvos sodybų, ūkininkų sodybų ir kaimo gyvenamųjų vietovių apžiūros–konkurso 2008 m. respublikinę vertinimo komisiją:

Vidmantas Kanopa – Žemės ūkio ministerijos valstybės sekretorius, komisijos pirmininkas;
Juozas Dingelis – Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininkas, komisijos pirmininko pavaduotojas;
Jūratė Juozaitienė – Aplinkos ministerijos sekretorė, komisijos pirmininko pavaduotoja;
Justina Benaitytė – Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento Kraštovaizdžio skyriaus vyr. specialistė, komisijos sekretorė;
Jūratė Garliauskienė – Raseinių kaimo bendruomenių sąjungos pirmininko pavaduotoja;
Gintautas Gruodis – Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento Kraštovaizdžio skyriaus vedėjas;
Saulius Jasius – Žemės ūkio ministerijos Kokybės politikos departamento direktorius;
Feliksas Marcinkas – žurnalo „Sodo kraitė“ vyr. redaktorius;
Irma Minskienė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų atstovė spaudai;
Elena Narušytė – Žemės ūkio ministerijos Mokslo ir mokymo skyriaus vedėja;
Adrija Skučaitė – Lietuvai pagražinti draugijos administratorė–vadybininkė;
Genutė Staliūnienė – Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkė;
Lina Šimonienė – Žemės ūkio ministerijos Mokslo ir mokymo skyriaus vyr. specialistė;
Kristina Ulkienė – Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento Gamtos išteklių skyriaus vyr. specialistė;
Gediminas Vaičionis – Lietuvos savivaldybių asociacijos konsultantas;
Juozas Valiušaitis – fotomenininkas.

3.Tvirtiname Lietuvos sodybų, ūkininkų sodybų ir kaimo gyvenamųjų vietovių apžiūros–konkurso 2008 m. nuostatus (pridedama).Žemės ūkio ministrė                                              Kazimira Danutė Prunskienė

Aplinkos ministras                                                 Artūras PaulauskasĮsakymą parengė Mokslo ir mokymo skyriaus (vedėja Elena Vanda Narušytė, tel. 239 1024) vyriausioji specialistė Lina Šimonienė, tel. 239 8470.
Įsakymą skelbti ministerijos interneto tinklalapyje ir leidinyje „Valstybės žinios“.


PATVIRTINTA
                                                                                              Lietuvos Respublikos
                                                                                                                 žemės ūkio ministro ir
                                                                                                                   Lietuvos Respublikos                                                                                                                    aplinkos ministro
                                                                                                                  2008 m. birželio 26 d.
                                                                                                                   įsakymu Nr.3D-360/D1-344

LIETUVOS SODYBŲ, ŪKININKŲ SODYBŲ IR KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ
APŽIŪROS–KONKURSO 2008 M. NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija organizuoja Lietuvos sodybų, ūkininkų sodybų ir kaimo gyvenamųjų vietovių apžiūrą–konkursą 2008 m. (toliau – apžiūra–konkursas) gražiausioms, geriausiai tvarkomoms sodyboms, ūkininkų sodyboms ir kaimo gyvenamosioms vietovėms šalyje išrinkti ir kviečia dalyvauti jį organizuojant savivaldybių ir apskričių administracijas.

II. TIKSLAI:

2. Apžiūros–konkurso tikslai:
2.1. skatinti Lietuvos gyventojus puoselėti savo namų valdų, sodybų, kaimų ir miestelių aplinkos gražinimo bei  kraštovaizdžio kūrimo tradicijas;
2.2. ugdyti gyventojų kūrybingumą ir norą išradingai tvarkyti sodybų teritorijas bei kurti kraštovaizdį;
2.3. skatinti saugoti gamtą, tausoti jos išteklius – likviduoti taršos židinius gamtoje, naudoti prevencines priemones, stabdančias taršos plitimą, ir skleisti gerąją aplinkos tvarkymo patirtį; 
2.4. puoselėti kraštovaizdžio kūrimo tradicijas. Skatinti, kad būtų sodinami ir reikiamai prižiūrimi tradiciniai želdynai, vaismedžiai, vaiskrūmiai, gyvatvorės, apsauginių želdinių juostos ir dekoratyviniai augalai;
2.5. skatinti sodybų etnografiniams regionams būdingų bruožų tęstinumą, išsaugant tradicinę architektūrą ir sodybų planinę struktūrą, mažosios architektūros (suoliukai, pavėsinės, vandens telkiniai, tvoros, vartai, varteliai, sakraliniai objektai  – kryžiai, koplytstulpiai ir kt.) savitumą;
2.6. nustatyti gražiausias ir geriausiai tvarkomas sodybas, ūkininkų sodybas ir kaimo gyvenamąsias vietoves šalyje.

III. DALYVAVIMAS

3. Apžiūroje–konkurse gali dalyvauti šalies gyventojai, kaimų ir miestelių bendruomenės.
4. Apskritys kartu su savivaldybėmis, norinčiomis dalyvauti apžiūroje–konkurse, priima sprendimą dėl šio renginio organizavimo ir apie tai informuoja apžiūros–konkurso organizatorius.
5. Vertinamos sodybos, ūkininkų sodybos ir kaimo gyvenamosios vietovės (miesteliai ir kaimai).

IV. APŽIŪROS–KONKURSO ORGANIZAVIMAS

6. Informacija apie apžiūrą–konkursą ir nuostatai skelbiami Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos interneto svetainėse, informaciniuose leidiniuose, šalies ir regioninėje spaudoje, per radiją, televiziją.
7. Apžiūrai–konkursui vykdyti ir gražiausioms, geriausiai tvarkomoms sodyboms, ūkininkų sodyboms ir kaimo gyvenamosioms vietovėms išrinkti sudaromos savivaldybės, apskrities (į šių komisijų sudėtį siūloma įtraukti savivaldybių kraštovaizdžio architektus, nevyriausybinių organizacijų atstovus) ir respublikinė vertinimo komisijos.
8. Apžiūra–konkursas rengiamas birželio–rugsėjo mėnesiais trimis etapais:
8.1. I etapas – savivaldybėse – iki 2008 m. liepos 15 d.
8.2. II etapas – apskrityse – iki 2008 m. rugpjūčio 15 d.
8.3. III etapas – Lietuvos Respublikoje – iki 2008 m. rugsėjo 15 d.
9. Už I ir II apžiūros–konkurso etapų rengimą yra atsakingos savivaldybių ir apskričių viršininkų administracijos, už III etapo – apžiūros–konkurso organizatoriai.
10. I ir II apžiūros–konkurso etapai, komisijų sprendimu, gali būti sujungti.

V. VERTINIMO TVARKA IR KRITERIJAI

11. Savivaldybės vertinimo komisija apžiūri vietoje ir išrenka savivaldybės teritorijoje gražiausias, geriausiai tvarkomas apžiūroje–konkurse dalyvavusias sodybas, ūkininkų sodybas ir kaimo gyvenamąsias vietoves ir siūlo jas vertinti apskrities vertinimo komisijai.
12. Apskrities vertinimo komisija apžiūri vietoje savivaldybių vertinimo komisijų pasiūlytas sodybas–kandidates ir išrenka ne daugiau kaip 3 gražiausias, geriausiai tvarkomas sodybas, 3 gražiausias, geriausiai tvarkomas ūkininkų sodybas ir 3 gražiausias, geriausiai tvarkomas kaimo gyvenamąsias vietoves apskrityje.
13. Respublikinė vertinimo komisija apžiūri vietoje apskrities vertinimo komisijos išrinktas gražiausias sodybas, gražiausias, geriausiai tvarkomas ūkininkų sodybas, gražiausias, geriausiai tvarkomas kaimo gyvenamąsias vietoves ir išrenka nugalėtojus – daugiausiai balų surinkusias sodybas, ūkininkų sodybas ir kaimo gyvenamąsias vietoves. Kiekvienoje apžiūroje–konkurse dalyvavusioje apskrityje išrenkama po vieną gražiausią sodybą, gražiausią ūkininko sodybą ir gražiausiai tvarkomą kaimo gyvenamąją vietovę.
14. Sodybos, ūkininkų sodybos ir kaimo gyvenamosios vietovės vertinamos pagal 1–3 prieduose nurodytus vertinimo kriterijus ir nustatytą balų skaičių.
15. Komisijų sprendimai priimami ir įforminami protokolais, dalyvaujančių posėdyje komisijos narių balsų dauguma, dalyvaujant daugiau kaip pusei komisijos narių.

VI. APŽIŪROS–KONKURSO GALUTINIS SPRENDIMAS IR APDOVANOJIMAS

16. Savivaldybės ir apskrities vertinimo komisijos išrinkti apžiūros–konkurso I ir II etapo nugalėtojai paskelbiami ir apdovanojami savivaldybių ar apskričių organizuojamuose renginiuose.
17. Apžiūros–konkurso III etapo rezultatai skelbiami ir apdovanojimai nugalėtojams įteikiami respublikinio renginio metu.
18. Apžiūros–konkurso III etapo nugalėtojams įteikiamos atminimo lentos: gražiausių sodybų savininkams – su užrašu „Gražiausia sodyba Lietuvoje 2008 m.“; gražiausių, geriausiai tvarkomų ūkininkų sodybų savininkams – su užrašu „Gražiausia ūkininko sodyba 2008 m.“, gražiausių, geriausiai tvarkomų kaimo gyvenamųjų vietovių seniūnijų atstovams – su užrašu  „Gražiausia kaimo gyvenamoji vietovė 2008 m.“. Nugalėtojai taip pat apdovanojami padėkos raštais, organizatorių ir rėmėjų dovanomis.
            

PRIEDAI
Lietuvos sodybų, ūkininkų sodybų ir
                kaimo gyvenamųjų vietovių
                                                                              apžiūros–konkurso 2008 m.  nuostatų
                    1 priedas
                                                                       
(Sodybos savininkas)
                                                                        
(Sodybos adresas)

APŽIŪROS–KONKURSO „GRAŽIAUSIA SODYBA LIETUVOJE 2008 M.“
VERTINIMO LENTELĖ

Sodyba vertinama 100 balų sistema pagal šiuos kriterijus:

Eil.Nr.

Vertinimo kriterijai

Balai

1.

Tradicinės sodybos planinės struktūros išsaugojimas – atskirų sodybos elementų (pastatų, sodo, daržo, gėlynų, žaliųjų vejų, poilsio zonų, takelių ir kt.) išdėstymas.

Iki 25

 

2.

Sodybos originalumas, etnografinių elementų, spalvų, medžiagų, būdingų regionui, panaudojimas,  mažosios architektūros elementų (pavėsinių, vandens telkinių, šulinių) įrengimas.

Iki 20

 

3.

Aplinkos švara, sodybos tvarkingumas, buitinių atliekų, mėšlo, srutų laikymo, komposto duobių, naftos produktų talpyklų bei dujinių įrenginių, tualetų, technikos laikymo tvarkingumas. Vandenvalos ir geriamojo vandens kokybė.

Iki 20

 

4.

Sodybos gyvenamosios aplinkos tvarkymas: bendrojo naudojimo teritorijų–kelių, pakelių, parkų, gojelių, pamiškių, vandens telkinių pakrančių ir kt. –  priežiūra.

Iki 15

 

5.

Augalijos įvairovė, želdinių būklė, vešlumas, dekoratyvumas, sodo, daržo, gėlyno sutvarkymas ir priežiūra, originalus sodybos ribų nužymėjimas (apželdinimas, tvoros ir pan.).

Iki 10

 

6.

Kiti kriterijai, pasiūlyti vertinimo komisijų (inkilai, gandralizdžiai, bitynai ir kt.).

Iki 5

 

7.

Papildomi balai už naujus pasiūlymus kuriant kraštovaizdį, tvarkant atliekas bei diegiant pažangias technologijas.

Iki 5

 

8.

Iš viso:

100

 


Pastabos                                                                                                                                 


Komisijos pirmininkas                                                                   
                                      (vardas, pavardė)                    (parašas)

Nariai:


   Lietuvos sodybų, ūkininkų sodybų ir
                kaimo gyvenamųjų vietovių
                                                                              apžiūros–konkurso 2008 m.  nuostatų
                    2 priedas
                                                         
(Ūkininko sodyba)
                                                          
(Ūkininko sodybos adresas)

APŽIŪROS–KONKURSO „GRAŽIAUSIA ŪKININKO SODYBA 2008 M.“
VERTINIMO LENTELĖ

Ūkininko sodyba vertinama 100 balų sistema pagal šiuos kriterijus:

Eil.Nr.

Vertinimo kriterijai

Balai

1.

Aplinkosaugos reikalavimų laikymasis ūkyje (buitinių atliekų, mėšlo, srutų laikymas, komposto duobių, naftos produktų talpyklų, augalų apsaugos priemonių saugojimo patalpų ir kt. įrengimas). Vandenvalos ir geriamojo vandens kokybė.

Iki 35

 

2.

Ūkio pastatų būklė, technikos būklė ir jos laikymas. Ūkio sodybos originalumas (etnografinių elementų, spalvų, medžiagų, būdingų regionui,  panaudojimas) ir funkcionalumas.

Iki 20

 

3.

Tradicinės sodybos planinės struktūros išsaugojimas – atskirų sodybos elementų (pastatų, sodo, daržo, gėlynų, žaliųjų vejų, poilsio zonų, takelių ir kt.) išdėstymas.

Iki 15

 

4.

Ūkio aplinkos tvarkymas: bendrojo naudojimo teritorijų–kelių, pakelių, parkų, gojelių, pamiškių, vandens telkinių pakrančių ir kt. – priežiūra.

Iki 10

 

5.

Augalijos įvairovė, želdinių būklė, vešlumas, dekoratyvumas, sodo, daržo, gėlyno sutvarkymas ir priežiūra, originalus sodybos ribų nužymėjimas (apželdinimas, tvoros ir pan.).

Iki 10

 

6.

Kiti kriterijai, pasiūlyti vertinimo komisijų (inkilai, gandralizdžiai, bitynai ir kt.).

Iki 5

 

7.

Papildomi balai už naujus pasiūlymus kuriant kraštovaizdį, tvarkant atliekas bei diegiant pažangias technologijas.

Iki 5

 

8.

Iš viso:

100

 


Pastabos                                                                                                                                 


Komisijos pirmininkas                                                                   
                                      (vardas, pavardė)                    (parašas)

Nariai:Lietuvos sodybų, ūkininkų sodybų ir
                kaimo gyvenamųjų vietovių
                                                                              apžiūros–konkurso 2008 m.  nuostatų
                    3 priedas
                                                                                           
 (Kaimo gyvenamosios vietovės seniūnijos atstovas)
                                                                          
(Kaimo gyvenamosios vietovės adresas)

APŽIŪROS–KONKURSO „GRAŽIAUSIA KAIMO GYVENAMOJI VIETOVĖ  2008 M.“
 VERTINIMO LENTELĖ


Kaimo gyvenamoji vietovė vertinama 100 balų sistema pagal šiuos kriterijus:

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijai

Balai

1.

Gyvenamoji vietovė formuojama pagal darnaus vystymo principus, išsaugant ir atkuriant ekologinę pusiausvyrą, tenkinant socialinius, kultūrinius ir estetinius visuomenės poreikius, užtikrinant esamų gamtinių ir kultūrinių vertybių apsaugą.

Iki 20

 

2.

Tradicinės planinės struktūros išsaugojimas – atskirų kaimo gyvenamosios vietovės elementų (pastatų, gėlynų, žaliųjų vejų, poilsio zonų, aikštelių ir kt.) išdėstymas, etnografinių elementų, spalvų, medžiagų, būdingų regionui, panaudojimas,  mažosios architektūros elementų  įrengimas.

Iki 20

 

3.

Bendruomenės dalyvavimas tvarkant kaimo gyvenamąją vietovę, kuriant kraštovaizdį. Visuomenė aktyviai dalyvauja tvarkant ir formuojant aplinką, dalyvauja talkose, seminaruose ir kt.

Iki 15

 

4.

Vandenvalos ir atliekų tvarkymo įrenginių būklė, geriamojo vandens kokybė.

Iki 15

 

5.

Estetinė kaimo gyvenamosios vietovės – kelių, pakelių, parkų, gojelių, pamiškių, vandens telkinių pakrančių  ir kt. – priežiūra ir tvarkymas.

Iki 15

 

6.

Augalijos įvairovė, želdinių būklė, vešlumas, dekoratyvumas,  gėlynų sutvarkymas ir priežiūra.

Iki 5

 

7.

Kiti kriterijai, pasiūlyti vertinimo komisijų (inkilai, gandralizdžiai, bitynai ir kt.).

Iki 5

 

8.

Papildomi balai už naujus pasiūlymus kuriant kraštovaizdį, tvarkant atliekas, diegiant pažangias technologijas ir plėtojant  švietėjišką veiklą (aplinkosauginių ir kitų renginių organizavimas ir panašiai).

Iki 5

 

9.

Iš viso:

100

 


Pastabos                                                                                                                                 


Komisijos pirmininkas                                                                   
                                      (vardas, pavardė)                    (parašas)

Nariai:


 © Lietuvai pagražinti draugija, 2008 m. liepos 11 d.